26 Aralık 2010 Pazar

Aşuremiz Mübarek Olsun :)


Merhabalar:))
Güzel bir pazar akşamından tüm izleyicilerim, okuyucularım, kardeşlerim ve ablalarıma sevgi, selam ve hürmetlerimi sunmak isterim..
Ne güzel günler yaşıyoruz değil mi? Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayında evlerde kaynayan aşureler, bereket ve bolluk sembolü oluyor.. Konu komşuya dağılıyor kaseler boş geri gelmiyor bu da birliği, beraberliği ne güzel dile getiriyor.. Büyük şehirlerde bu alışkanlıklar çok az da olsa sürdürülmeye çalışılıyor lakin Anadoluda bütün şevki ile yaşanıyor:)
Bizde ıslattık akşamdan buğday, fasülye ve nohutumuzu sonra koyduk kuzinenin üzerine tenceremizi, buğdayımızı, fasülyemizi, nohutumuzu ekledik, sonra ıslatılmış kayısı, incir, üzüm ve yaban mersinlerimizi,meyve şekerlerimizi kaynattık kaynattık, şekerini az miktarda nişastasını ekledik... Sonra kaselere pay ettik üzerilerini yemişlerle, hindistan cevizi, fıstık, ceviz,çikolata ve  güzelim nar taneleri ile süsledik..Soğuttuk güzelce sonra dağıttık konu komşuya, netten fotoğrafını dostlara:) Aslını veremesek de fotoğrafını paylaştık kilometrelerce uzaklarla.. Şimdi sıra sizlere geldi.. Hem aşuremi paylaşıyorum hemde aşure günü ile ilgili bir güzel yazı kesitini..
Yaradanın rahmeti, nimeti, bolluğu, bereketi eksik olmasın evlerinizden, sofralarınızdan, yüreklerinizden..
Dostça kalın..

Muharrem Ayı ve Aşure Günü
"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.
Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.
Âşura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.
Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.
Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.(1)
Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.
Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:
1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır
10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.(2)
Hz. Âişe'nın belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.
İşte böylesine mânalı ve kudsî hâdiselerin yıldönümü olan bu mübarek gün ve gece, Saadet Asrından beri Müslümanlarca hep kutlana gelmiştir. Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayırmışlar, başka günlere nisbetle daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlardır. Çünkü, Cenab-ı Hakkın bugünlerde yapılan ibadetleri, edilen tevbeleri kabul edeceğine dair hadisler mevcuttur.
Âşura Gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır. Muharrem ayı ve Âşura Günü, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine'ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.
"Bu ne orucudur?" diye sordu.
Yahudiler, "Bugün Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kurtardığı Firavun'u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.) şükür olarak bugün oruç tutmuştur" dediler.
Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam da, "Biz, Musa'nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz" buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti.(3)
Aşûra günü yalnız ehl-i kitap arasında değil, Nuh Aleyhisselâmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, İslam öncesi Cahiliye dönemi Arapları arasında İbrahim Aleyhisselâmdan beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutuluyordu.
Bu hususta Hazret-i Âişe validemiz şöyle demektedir:
"Âşûrâ, Kureyş kabilesinin Cahiliye döneminde oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah da buna uygun hareket ediyordu. Medine'ye hicret edince bu orucu devam ettirmiş ve başkalarına da emretti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi Âşûrâ gününde oruç tutmayı bıraktı. Bundan sonra Müslümanlardan isteyen bugünde oruç tuttu, isteyen tutmadı." 'Buhari, Savm: 69.
O zamanlar henüz Ramazan orucu farz kılınmadığı için Peygamberimiz ve Sahabileri vacip olarak o günde oruç tutuyorlardı. Ne zaman ki, Ramazan orucu farz kılındı, bundan sonra Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı. "İsteyen tutar, isteyen terk edebilir" buyurdu.(4) Böylece Âşura orucu sünnet bir oruç olarak kalmış oldu.
Âşura orucunun fazileti hakkında da şu mealde hadisler zikredilmektedir.
Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:
"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.(5)
Yine Tirmizi’de de geçen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Âşura Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(6)
"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur”(7) hadis-i şerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir.
Bu hadisin açılamasında İmam-ı Gazali, "Muharrem ayı Hicrî senenin başlangıcıdır. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur. Bereketinin devamı da daha fazla ümit edilir" demektedir.
Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âşura Gününe denk getirmemek için, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
Bu mânâdaki bir hadisi İbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun için, müstehap olan, aşure Gününü ortalayarak, bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmaktır.
Bu günde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır. Herkes imkânı nisbetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur; bugünlerin faziletini bildiren hâdiseleri hatırlayarak ihsanda bulunursa şüphesiz sevabını kat kat alacaktır. Bilhassa, Peygamberimiz, mü'minin aile efradına Âşura Gününde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir.
Bîr hadiste şöyle buyurular: "Her kim Aşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder."(9) Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun İçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder.
Âşura gününün manevi ve berraklığı üzerinde Kerbela karanlığının kesafeti de görülmektedir. 61. hicret yılının Muharrem'ine ait 10. gününde Hazret-i İmam Hüseyin (r.a.) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbelâ'da hunharca şehit edilmiştir. Bu gadr ve zulmün arkasında Emevi Halifesi Yezid, onun Küfe valisi İbni Ziyad vardır. Yarım asır öncesinden Peygamberimizin bizzat haber verildiği bu ciğerleri yakan olay Hazret-i Hüseyin'i Cennet gençlerinin efendisi olma şanına yüceltmiştir.
Şehitler mükâfatını almış en yüce mertebelere ulaşmıştır. Yüce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kader hükme boyun eğen her mü'min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları yanlışlara ve taşkınlıklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmüdür. Bu açıdan bunu bir "yas merasimi" haline dönüştürmek ehli-i sünnetin itikat ve inancına aykırıdır.
KAYNAK: http://www.islamiyet.gen.tr/

46 yorum:

MÜNSTER dedi ki...

Canim kizim benim, Allah kabul etsin asurenizi, afiyet, sifa olsun insallah... Sevgilerimle, öpüyorum cilek yanaklarindan....

ham ham ev yemekleri dedi ki...

Çok iştah açısı bir görüntü ellerine sağlık...Allah kabul etsin..

birdutmasali dedi ki...

allah kabul etsin denizciğim..
ne güzel ifade etmişsin.
bereket ve sevgiyle canım

sevda dedi ki...

aşure kaika görünüyor denizciğim.ALLAH kabul etsin.ellerine sağlık.sevgiler.

ZELİHA-UMUTSEPETİ dedi ki...

Ne şirin olmuş aşuren Denizciğim :)
Pembişler çok renk katmış :)
Ellerine,emeğine sağlık,benimkisi yenildi bitti :) ama şimdi görünce canım çekti,yapabilirim bu istek yarına da kalırsa :)
Aşure yapmayı çok sevdim,en pratik tatlı bana göre :)
Size afiyet şifa olsun canım..
Sevgilerimle..

derya dedi ki...

Bıcırığım Allah kabul etsin tekrarını
göstersin.Aşureye bayılırım ellerini
ze sağlık kocaman öptüm.

Swotpisces dedi ki...

şok şok şok hoş görünüyor, elinize sağlık. :)

Pastane'den dedi ki...

ellerine sağlık Denizcim bende yeni pişirmiştim çok severim içindeki bakliyatlarla uyumsuz gibi görünen ama nefis bir tatlı tabi paylaşmak da güzelliğini arttırıyor

FERZAN dedi ki...

ellerinize sağlık,allah kabul etsin,sunum harika,çok beğendim,sevgiler...:))

Adsız dedi ki...

Allah kabul etsin Deniz'ciğim.Allah tekrarını nasip etsin.yaban mersini de harika fikir.damla çikolatalar da çok yakışmış..ellerinize sağlık..sevgilerimle..

Pastane'den dedi ki...

kızımın Deniz ablası güzel dileklerin için amin diyorum
inşallah seninde güzel çocukların olur çok iyi bir anne olacağına eminim
çok teşekkürler

İnci Yemek dedi ki...

Denizim Allah kabul etsin tatlım aşurenizi:)nefis gözüküyor sunum ise muhteşem olmuş ellerine emeğine sağlık.çok öpüyorum seni
mutlu haftalar dilerim..

umutluhayat dedi ki...

canımmm allah kabul etsin.şahane görünüyor.ellerine sağlık.

SEVGİLERİMLE dedi ki...

Ah!benim kalp kurabiyem,çilek arkadaşım,
Allah kabul etsin,ellerinize sağlık,bereketli olsun.

Bizde yaptık Cuma günü,buralarda hala gelenek devam etmekte,yaşlı bir teyzeye götürdüm sıcacık içsin diye,
o da sağolsun,kasemin içerisini topitopla doldurdu,
ben yapamadım kuzummm,kuzuna götür,sevdiğine götür birini de sen ye olurmu dedi!
nasıl mutlu oldum anlatamam.

Keyifli,bereketli olsun canım benim

sevgilerimle...

kelebeklisaniyeler dedi ki...

Allah kabul etsin canim,çok güzel süslemissin hazirlamissin ellerine saglik,sevgilerimle.

mintininmutfağı dedi ki...

ahh tatlı dilli denizim.
yine döktürmüşsün be güzelim.
hem marifetini hem de paylaştığın bilgilerini:)
ellerine sağlık balım aşuren pek havalı olmuş.allah kabul etsin evvela.bu sene anacığının evinde yaptın seneye kendi evinde pişirirsin inşalllllahh:))
eviniz bereketli olsun...
sevgiler arkadaşım...
bu arada ben nişasta koymuyorum aşureye.merak ettim nişastalı aşure lezzetini...
öptüm.by..

CANDAN TARİFLER dedi ki...

ALLAH KABUL ETSİN TATLIM ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR...

susamcorekotu dedi ki...

ALLAH evinizin bereketini artırsın tekrarını nasip etsin:)

Ümmü Abdullah dedi ki...

cicim benim hayırlı geceler... ben böyle güzel aşure daha görmedim.. almam lazımdı bir tabak :(
neyse ellerinize emeklerinize sağlık canısıı... güzel paylaşım için de teşekkürler...mubarek olsun canım muharem ayın ve hicri yılın...:) içten sevgilerimi bıraktım almayı unutma emi :)

Beyaz Hanımeli dedi ki...

Ellerinize sağlık canım, senin de annenin de. Allah kabul etsin. Afiyet olsun.Sevgiler.

lezzet sarayı dedi ki...

denizcim canım ellerinize kollarınıza sağlık Allah kabul etsin aşurenizi ne de güzel görünüyor bir kaşık alıyorum.mmm nefis...

Nilgün dedi ki...

Allah kabul etsin, bu güzel lezzeti tadan herkese de afiyetler olsun..

Seçil / Yemek Aşkı dedi ki...

Ellerine sağlık denizim.. görüntü muhteşem.. o kadar canlı duruo ki aşure elimi uzatıp alasım geldi :) sana havuçlu tarçınlı tarif arıorum dur bakalım yapıcam bişiyler :))

Yeşim dedi ki...

Allah kabul etsin canım.
Pek güzel gözüküyor aşuren ellerine sağlık afiyet şifa olsun inşAllah:)

KEYFESEYRAN dedi ki...

canım aşuren mübarek olsun Allah kabul etsin senin gibi cici süslemişsin cıvıl cıvıl Allah neşeni enerjini daim etsin seni seviyoruz

NarincE dedi ki...

Ben tabağımı aldım, bereketi bütün yıl yuvanıza dağılsın canım, ellerinize sağlık.

bülbülünyeri dedi ki...

Canım,
anneciğinin ve senin ellerine sağlık. Nefis görünüyor. Allah kabul etsin.
Sevgiyle kal.

emel(domates sepeti) dedi ki...

denizcim çok güzel görünüyor al beni ye diyor resmen süslemen harika olmuş ellerine sağlık...

neslice dedi ki...

Biz de hafta sonu annemle yaptık aşuremizi. Tadına diyecek yoktu. Ama seninkinin sunumu nasıl güzel öyle. Tadı da eminim öyledir. Hepimiz için bereketli olur inşallah. Ellerine sağlık Denizcim..

misketlimonu dedi ki...

Allah kabul etsin canım. Harika süslemişsin Aşure'yi.
Yazı da çok güzel bilmediğim bir sürü şey öğrendim, teşekkürler..

sarımutfak-hande dedi ki...

ALLAH KABUL ETSİN BEREKETİN BOL OLSUN CANIM ELLERİNE SAĞLIK HARİKA OLMUŞ
SEVGİLER
MUTLU HAFTALAR

Özgen dedi ki...

Merhaba canım ellerine sağlık
Ben de yapacağım ama kızımın rahatsızlığı nedeniyle biraz aksadı.Çok güzel görünüyor sevgiler...

Yıldız dedi ki...

Denizcim
çok güzel süslemişsin
Ahhh keşke yakın olsak banada bir kase verebilseydin :))
Allah kabul etsin canım seneyede kısmet olsun bolluk ve bereket içinde bir yıl dilerim..........
Ellerine sağlık........

emelce yemek dedi ki...

allah kabul etsin,pek te güzel süslemissin,eline saglik

Selma - DUSBAHCESI dedi ki...

Deniz bu ne kadar guzel bir tabak boyle! Allah kabul etsin, ellerine saglik.

Meliha Çalışkan dedi ki...

Nasıl güzel bir görüntü,insanın uzanıp bir kaşık alası geliyor.
Allah kabul etsin canım
Sevgiler.

disal dedi ki...

oh mis gibi denizcim..ne güzel bir süsleme böyle...aşureyide çok severim...

ellerinize sağlık..Allah kabul etsin:)

(bu arada ben 81 doğumluyum.....ben büyüdükçe teknolojide büyüdü):)))

CAFE PEPELA dedi ki...

Ouuy,Allah kabul etsin,fındıkım.Çok güzel görünüyor.
Yuvanızdan bolluk,bereket eksik olmasın inşaAllah! Ellerinize sağlık..

Tümay Öztürk dedi ki...

Allah kabul etsin Denizcim ya kase harika duruyor. O kadar lezzeli gözüküyor ki ne desem az yani. Ellerine sağlık canım...

lezzet sefasi dedi ki...

Deniz cim allah kabul etsin.asure tabagina gonlunun , yuzunun sevimliligi, tatliligi vurmus.
Allah kabul etsin.
Anlatimin sunumun harikaaaa
Sevgiler
Sefa

Tarifkolik / Öznur dedi ki...

Merhaba canım Allah kabul etsin. Pembe çikolatalar ne çok yakışmış ellerine sağlık çok güzel süslemişsin sevgilerimle..

Kendimce dedi ki...

Çileğim Allah kabul etsin inşallah ellerine sağlık

Aysultan... dedi ki...

Allah kabul etsin canım. Nefis görünüyor.

Seda Yazıcı dedi ki...

canım Allah kabul etsin ,ben bayılırım ;)

çeşnici Handan dedi ki...

Denizciğim çok güzel olmuş Allah kabul etsin canım.

tatesal dedi ki...

Allah kabul etsin Denizim ellerinize sağlık nasıl harika bir aşure olmuş ...afiyet bal olsun canım...